Algemene voorwaarden Bergenhave

Algemene Voorwaarden Bergenhave

ALGEMENE VOORWAARDEN van Bergenhave
Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2 Opdrachtgever: Degene [persoon, bedrijf of instantie] die opdracht geeft voor de verrichte werkzaamheden.
1.3 Client: De persoon waarvoor  Bergenhave werkzaamheden verricht.
1.4 Diensten: Alle diensten die door  Bergenhave worden verricht voor de client. Hier vallen ondermeer de  cursussen en workshops onder en alle andere diensten die ten behoeve van de client worden uitgevoerd.
1.5 Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en zijn aan te vragen bij Bergenhave.
1.6 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Bergenhave worden afgesloten.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bergenhave en een opdrachtgever/client waarop Bergenhave deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk [of per e-mail] is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bergenhave, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail] zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene
2
voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Bergenhave en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk [of per e-mail] uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bergenhave daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  Bergenhave anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bergenhave niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3a – Herroepingsrecht consument bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3
Artikel 3b – Kosten in geval van herroeping consument
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 3c – Uitsluiting herroepingsrecht consument
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen
4.1 Bergenhave zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van Bergenhave mag verwachten. Bergenhave kan
4
evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig (door opdrachtgever en/of client) beoogd resultaat.
4.2. Bergenhave bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bergenhave het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan Bergenhave aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Bergenhave Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Bergenhave zijn verstrekt, heeft Bergenhave het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Bergenhave  verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen.   Bergenhave is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  Bergenhave is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor   Bergenhave kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Opdrachtgever is gehouden Bergenhave onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
4.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan   Bergenhave de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten
5
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk [of per e-mail] heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  Bergenhave zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal   Bergenhave de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.  Bergenhave is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal  Bergenhave daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1. De overeenkomst tussen Bergenhave en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk [of per e-mail] anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Bergenhave derhalve schriftelijk [of per e-mail] in gebreke te stellen.
6.3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij  Bergenhave Coaching de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk [of per e-mail] aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7: Opzegging
7.1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk [of per e-mail] te geschieden.
7.2. Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Bergenhave recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bergenhave zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
7.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door   Bergenhave, zal Bergenhave in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
7.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bergenhave    extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan Bergenhave te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Honorarium
8.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bergenhave, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden
7
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW voor bedrijven en instanties en inclusief BTW voor personen.
8.4. Indien Bergenhave met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bergenhave niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
8.6. Voorts is Bergenhave gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

Artikel 9: Betaling
9.1. Betaling dient te geschieden voor online diensten voor aanvang van diensten en bij diensten op lokatie na afloop van deze diensten. Voor bedrijven en instellingen vind betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door Bergenhave aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van   Bergenhave op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10: Incassokosten
10.1. Alle in redelijkheid door Bergenhave in verband
met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10.2.Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11: Onderzoek, reclames
11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk [of per e-mail] te worden gemeld aan  Bergenhave. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bergenhave in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voorzover de Bergenhave aan opdrachtgever schriftelijk [of per e-mail] te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.
11.2. Indien een klacht gegrond is, zal Bergenhave de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk [of per e-mail] kenbaar te worden gemaakt.
11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan Bergenhave Coaching een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal Bergenhave in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12: Vervaltermijn
12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat  Bergenhave de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk [of per e-mail] aan  Bergenhave kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding
13.1. Bergenhave is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Bergenhave ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2. Voorts is Bergenhave bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bergenhave op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bergenhave de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4. Bergenhave behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
10

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1. Indien Bergenhave aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van Bergenhave binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
14.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Bergenhave te vergoeden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Bergenhave is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever/Client, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Bergenhave toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door  Bergenhave van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
15.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
15.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
15.2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
15.2d De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen
11
bedongen voor drie maanden.

Artikel 16: Vrijwaringen
16.1. De opdrachtgever vrijwaart Bergenhave voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2. Indien opdrachtgever aan Bergenhave informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
16.3 Opdrachtgever vrijwaart Bergenhave voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Bergenhave uitgevoerde opdracht, indien en voor zover  Bergenhave daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 15 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 17: Overmacht
17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop  Bergenhave geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bergenhave niet in staat is de verplichtingen na te komen.
17.3. Bergenhave heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat  Bergenhave zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de
12
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.5. Voor zoveel  Bergenhave ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Bergenhave gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,  Bergenhave gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bergenhave zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is  Bergenhave niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten
19.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt  Bergenhave zich de rechten en bevoegdheden voor die    Bergenhave toekomen op grond van de Auteurswet.
19.2. Alle door Bergenhave verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
13
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bergenhave worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
19.3. Bergenhave behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20: Geschillen
23.1. De rechter in de vestigingsplaats van Bergenhave is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 21: Toepasselijk recht
24.1.Alle rechtsverhoudingen tussen Bergenhave en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
=========================================================================

 

We are using cookies on our website | We gebruiken cookies op onze website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services. Klik op 'confirm' als je onze tracking cookies accepteerd. Je kunt weigeren, dan word er geen informatie van je verzameld die naar anderen word doorgestuurd.